تیم طراحی و مشاوره الکترونیک

10:02 1394/03/15

شرکت مهندسی ایمن گستر سنگسر  با بهرمندی از توان علمی گروه مهندسین با تجربه و متخصص الکترونیک و الکتروتکنیک مطابق با استانداردهای روز بین المللی (NFPAامریکاوBSانگلستان) به طراحی محاسبه و مشاوره در خصوص سیستمهای ومشاوره در خصوص سیستمهای اعلام حریق دستی ، اتوماتیک،هوشمند ، سیستمهای روشنایی اظطراری پرداخته است .

همچنین بخش نظارت واحد مهندسی الکترونیک ، شرکت ایمن گستر سنگسر با نظارت دقیق با مستمر بر روند اجرایی تاسیسات الکتریال کلیه پروژها می پردازد تا عملیات اجرا منطبق بر استاندارهای بین المللی و ضوابط سازمان آتش نشانی صورت گیرند

بالا