سرویس و نگهداری

07:44 1396/01/01

نظر به اینکه کلیه سیستم های الکتریکی و مکانیکی (اعلام و اطفاء) نیاز به سرویس و نگهداری اصولی دارند و در صورت عدم نگهداری اصولی به وسیله متخصصین،کارایی لازم خود را در زمان بهره برداری یا حادثه از دست خواهد داد و احتمال بوجود آوردن خسارات مال و جانی را در پی خواهد داشت میبایست بصورت هفتگی و ماهیانه عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار بگیرند.

لذا تکنسین های این شرکت براساس قراردادهای منعقد شده با پروژههای ساختمانی بصورت ماهیانه کلیه سیستم های اعلام و اطفاء حریق کلیه اماکن را آماده بکار نگاه خواهند داشت.

بالا